DCM Encarsi-Guard®

DCM Encarsi-Guard®

Sluipwespen tegen wittevlieg in de serre/kas

DCM Felti-Guard®

DCM Felti-Guard®

Aaltjes tegen emelten, trips en coloradokever

DCM Lima-Shield®

DCM Lima-Shield®

Slakkenwal, voorkomt slakkenvraat.

DCM Persi-Guard®

DCM Persi-Guard®

Roofmijten tegen spintmijt in de kas

DCM Aphidi-Guard®

DCM Aphidi-Guard®

Galmuggen + sluipwespen tegen bladluizen in de serre/kas

DCM Cydia-Pheromone®

DCM Cydia-Pheromone®

Feromoon fruitmot (wormstekigheid bij appelen en peren)

DCM Grapho-Pheromone®

DCM Grapho-Pheromone®

Feromoon pruimenmot (wormstekigheid)