Algemene voorwaarden particulier

Toepassing

 • Plaats. Elke bestelling of transactie via de website dcm-info.com vindt plaats vanuit de maatschappelijke zetel van de Verkoper, gelegen aan de België, B-2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79, hierna ‘Plaats’
 • Verkoper. Onder ‘Verkoper’ wordt verstaan De Ceuster Meststoffen N.V. met BTW-nummer BE 0416.299.452, tevens handeldrijvend onder de handelsnaam DCM N.V.., met maatschappelijke zetel te België, B-2280 Grobbendonk, Bannerlaan 79,
 • Koper. Onder ‘Koper’ wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ingeschreven is in België of in Nederland en die één of meerdere product(en), uitsluitend voor gebruik voor niet-professionele doeleinden in België of in Nederland, besteld via de website shop.dcm-info.com.
 • Prijs. Onder ‘Prijs’ wordt verstaan de prijs die geafficheerd wordt op de website inclusief BTW. De Prijs geldt onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten.
 • Betaling. Onder ‘Betaling’ wordt verstaan het betalen van de Prijs én de verzendkosten via Bancontact®, Visa®, Mastercard® of Ideal®. Betaling is ook mogelijk door gebruik te maken van een toepasselijke unieke prepaid code die door de Koper vooraf is aangekocht in een tuincentrum.
 • Product. Onder ‘Product’ wordt verstaan één of meer DCM Naturapy® producten of andere producten die door DCM op de website shop.dcm-info.com worden aangeboden. Het betreft in de meeste gevallen een natuurlijk / levend Product dat door zijn aard snel kan bederven of beperkt houdbaar is.
 • Voorwaarden. Deze algemene voorwaarden, hierna ‘Voorwaarden’, zijn van toepassing op al de bestellingen of transacties via de website shop.dcm-info.com.
 • Uitsluitend voor niet-professionele Belgische of Nederlandse gebruikers én voor niet-professionele doeleinden in België en Nederland. De verdeling van het Product via de website shop.dcm-info.com geschiedt enkel aan niet-professionele gebruikers in België en Nederland. De Verkoper is in dit domein uitsluitend actief in België & Nederland. Bijgevolg kan de Verkoper een bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België of Nederland gelegen is en de producten voor niet-professionele doeleinden in België of Nederland worden gebruikt. Bovendien kan de Koper geen factuur bekomen van de Verkoper voor zijn online aankoop. Bij aankoop van een prepaid code, kan de Koper desgevallend een factuur opvragen bij het tuincenter waar hij de prepaid code heeft aangekocht en betaald.
 • Aanvaarding Voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de Koper kennis te hebben genomen van de Voorwaarden en ze te aanvaarden.
 • Partiële nietigheid. Indien één of meer artikelen of delen van artikelen van de Voorwaarden ongeldig zouden zijn, blijven de overige (delen van) artikelen van de Voorwaarden integraal van kracht.

Totstandkoming

 • Aanvaarding door de Verkoper. Er komt slechts een overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper tot stand nadat de bestelling van de Koper expliciet wordt aanvaard door de Verkoper die de Koper daarvan via een bevestigingsmail op de hoogte brengt. Het e-mail adres waarnaar de Verkoper de bevestigingsmail verstuurd, wordt door de Koper zelf ingevuld in het online bestelformulier. De Koper is verantwoordelijk voor het correct ingeven van zijn gegevens.
 • Leveringstermijnen. Indien, na ontvangst van de bevestigingsmail van de Verkoper, blijkt dat een Product niet leverbaar is op de oorspronkelijk bevestigde datum, heeft de Verkoper het recht om de bestelling met enkele werkdagen vertraging te verzenden zonder dat hij hiervoor aan de Koper enige schadevergoeding verschuldigd is en zonder dat de Koper zijn bestelling kan annuleren. De Verkoper verbindt er zich toe om de Koper zo spoedig mogelijk te informeren over de vertraging.
 • Overmacht. De Verkoper is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten op grond van overmacht, met andere woorden, in het geval dat hij hierbij wordt gehinderd door oorlog, het niet-beschikbaar-zijn van de transportmiddelen van zijn keuze, oproer, arbeidsonrust, staking, ongeval, overheidsmaatregelen die import of export van goederen verbieden of bemoeilijken of enige andere oorzaak die buiten de macht van de Verkoper ligt (niet-limitatieve opsomming), zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • GEEN HERROEPINGSRECHT. De Verkoper wijst de Koper erop dat de Koper in de meeste gevallen niet beschikt over een herroepingsrecht gezien de aard van het Product (levende organismen en/of goederen die snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn). Voor aankopen in een winkelpunt, heeft de Koper alleen het recht het artikel terug te brengen (om het te ruilen of zijn geld terug te krijgen) als er iets mis mee is. Sommige winkels geven vrijwillig de kans om iets binnen een bepaalde periode terug te brengen, dit kan de Koper aldaar navragen wanneer hij er iets koopt.
 • WEL HERROEPINGSRECHT. In uitzonderlijke gevallen beschikt de Koper wel over een herroepingsrecht van een online aankoop op dcm-info.be (m.n. indien het niet gaat om een Product waarin levende organismen zijn verwerkt en/of het niet gaat om een Product dat snel kan bederven of beperkt houdbaar is). In dat geval gelden volgende afspraken: o De koper heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van het Product het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Indien de Koper hiervan gebruikt wenst te maken, dient hij het Product onmiddellijk aan de Verkoper te retourneren met opgave van zijn naam, mailadres, telefoonnummer, ordernummer, betalingsbewijs en bankrekeningnummer. De Koper kan hiervoor bij de Verkoper een herroepingsformulier opvragen via e-mail [email protected] of telefonisch tijdens de kantooruren op het nummer 014 257 357.
  • De kosten voor het retourneren van het retourneren van het Product zijn ten laste van de Koper. Eventuele schade die ontstaat tijdens de retournering zijn ten laste van de Koper.
  • De extra verzendkosten die de Koper heeft betaald voor een thuislevering worden door de Verkoper niet terugbetaald aan de Koper.
  Nadat de Koper het Product heeft geretourneerd en bijkomend voldaan is aan de hiernavolgende voorwaarden, zal de Verkoper het aan de Koper verschuldigde bedrag, zijnde de aankoopwaarde van het geretourneerde Product excl. verzendkosten, binnen redelijke termijn terug betalen op het door de Koper opgegeven bankrekeningnummer: (1) Het Product is compleet en in de originele staat; (2) Het Product bevindt zich in de gesloten originele verpakking waarvan de verzegeling niet is verbroken; (3) De Koper kan het ordernummer en het bewijs van betaling van het Product voorleggen.Voor online aankopen op andere webshops dan dcm-info.be , verwijzen wij naar de Voorwaarden van de betreffende webshop en zijn deze Voorwaarden i.v.m. het herroepingsrecht niet geldig.

Afhaling / levering

 • Afhaling en levering. Behoudens hetgeen vermeld is hoger onder titel ‘Totstandkoming van de overeenkomst’ geldt het volgende wat betreft afhalingen en leveringen:
 • Afhaling.
  Principe. Afhaling van het Product in het door de Koper gekozen tuincentrum is gratis. Het Product wordt verzonden naar het door de Koper gekozen tuincentrum met verzendingsadres en de indicatieve afhalingsdatum die door de Koper worden opgegeven bij de bestelling en die bevestigd worden in de bevestigingsmail van de Verkoper. De Koper is verantwoordelijk voor het correct en volledig aangeven van het leveringsadres en de afhaaldatum.
  • Tijdstip levering aan tuincentrum. De Verkoper levert het Product ter afhaling door de Koper in het tuincentrum af in principe de dag voor de door de Verkoper bevestigde afhaaldatum. Leveringen zijn echter, ondermeer gezien de aard van het Product, niet mogelijk op maandagen, zaterdagen, zondagen en feestdagen of op werkdagen die vallen na een feestdag en evenmin op sluitingsdagen van het gekozen tuincenter of de dag voor de sluitingsdag.
  Tijdstip afhaling door de Koper. De Koper is verantwoordelijk voor het afhalen van het Product op de in de bevestigingsmail aangegeven datum. Wanneer het Product niet tijdig worden afgehaald is noch de Verkoper, noch het tuincentrum verder verantwoordelijk voor de kwaliteit van het Product. Voor het afhalen van het Product dient de Koper naast het kassaticket, ook de bevestigingsmail voor te leggen aan het tuincentrum. Wanneer één of meer van deze documenten ontbreken heeft het tuincentrum het recht de afhaling van het Product door de Koper te weigeren.
 • Levering.
  Principe. Mits betaling van verzendkosten kan de Koper er bij de bestelling ook voor opteren om het Product te laten leveren. Het Product wordt opgestuurd naar het door de Koper gekozen verzendingsadres (in België of Nederland) en met de indicatieve leveringsdatum die door de Koper worden opgegeven bij de bestelling en die bevestigd worden in de bevestigingsmail van de Verkoper. De Koper is verantwoordelijk voor het correct en volledig aangeven van het leveringsadres en de afhaaldatum. De Verkoper is niet verantwoordelijk indien omwille van onjuiste of onvolledige (adres)gegevens het Product te laat, niet of verkeerd toekomt. De verkoper is evenmin verantwoordelijk voor eventueel kwaliteitsverlies van het Product indien de Koper de Levering niet in ontvangst kan nemen op de bevestigde leveringsdatum en -adres. De Koper is verantwoordelijk om het ontvangen Product in de juiste omstandigheden te bewaren vanaf de ontvangst tot de toepassing.
  • Tijdstip levering. De Verkoper levert het Product aan de Koper in principe af op de door de Verkoper bevestigde leveringsdatum. Leveringen zijn echter, ondermeer gezien de aard van het Product, niet mogelijk op maandagen, zaterdagen, zondagen en feestdagen of op werkdagen die vallen na een feestdag.
 • Kwaliteit. Het Product wordt door de Verkoper steeds vers verzonden. Een vertraagde levering heeft geen invloed op de kwaliteit van feromonen. De kwaliteit van het Product blijft gegarandeerd door de Verkoper indien de vertraging niet meer dan 24u bedraagt en het Product na ontvangst in de juiste omstandigheden wordt bewaard. Indien de levering meer dan 24u vertraging oploopt, is een kwaliteitsverlies mogelijk en dient de Koper contact op te nemen met de Verkoper om de houdbaarheid van het product te controleren.

Privacy

 • Gegevensbestanden. De gegevens van persoonlijke aard, daarin begrepen de elektronische gegevens (e-mailadres, telefoonnummer, enz.), die de Koper aan de Verkoper meedeelt, worden opgenomen in de gegevensbestanden van de verkoper.
 • Verantwoordelijke verwerking. De Verkoper is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en de daarbij horende gegevensbestanden bevinden zich op de maatschappelijke zetel van de Verkoper.
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Doel verwerking. De gegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de bestelling van de Koper en dus de overeenkomst die de Verkoper bindt met de Koper, klantenbeheer, administratie en fraudepreventie.
 • Recht op inzage, verbetering en verwijdering. De Koper heeft steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die in de bestanden van de Verkoper opgenomen zijn.
 • Toestemming verwerking. De Koper geeft aan de Verkoper uitdrukkelijk de toestemming om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonsgegevens op de hierboven omschreven wijze en voor de hierboven vermelde doeleinden.
 • Privacyverklaring. Voor meer gedetailleerde informatie, inzonderheid wat betreft de rechten van de Koper, verwijst de Verkoper naar de privacyverklaring.

Klachten

 • Klachten. Het Product wordt als aanvaard beschouwd tenzij de Koper binnen 12u na ontvangst van het Product een schriftelijke klacht overmaakt aan de Verkoper. Klachten kunnen worden verzonden per mail aan [email protected]. Een klacht is niet ontvankelijk indien het Product reeds in gebruik werd genomen.
 • Bewaring Product. Tussen het tijdstip van de levering en het tijdstip van het gebruik van het Product, is de Koper verplicht het Product onder de juiste omstandigheden te bewaren zodat er geen schade wordt berokkend aan het Product.
 • Beperking aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de Verkoper is dubbel beperkt, enerzijds (1) tot maximaal 100 % van de waarde van het Product, met uitsluiting van alle andere vergoedingen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade én, anderzijds (2) tot de bedragen die door de verzekeraar van de Verkoper worden uitbetaald voor zover de verzekeraar dekking verleent. Deze dubbele beperking van aansprakelijkheid geldt voor het totaal van hetgeen de Koper en eventuele derden te vorderen zouden hebben. De Verkoper is bovendien niet aansprakelijk voor schade aangericht door hommels en biologische bestrijders aan personen, dieren en goederen (inzonderheid gewassen). De verkoper is evenmin aansprakelijk ten aanzien van personen die (over)gevoelig zijn aan bijen-, hommels- of wespensteken of die gevoelig en/of allergisch zijn voor één of meer bestanddelen van het Product.
 • Geen resultaatsverbintenis. Gezien het resultaat van de toepassing van het Product afhangt van talrijke factoren vreemd aan het Product, is de Verkoper in de onmogelijkheid om enig eindresultaat te waarborgen. Het risico van de onvoldoende of gebrekkige werking van het Product is dus geheel voor rekening van de Koper.
 • Prepaid codes. De Verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van prepaid codes. Aangezien een prepaid code niet op naam staat, kan de Verkoper ook niet achterhalen wie de rechtmatige eigenaar is. Om deze reden kan de Verkoper een prepaid code die onregelmatig werd gebruikt nooit terugbetalen of vergoeden.

Betwistingen

 • Toepasselijk recht. De relatie tussen de Koper en de Verkoper wordt geregeld door de Voorwaarden en is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, zonder dat de toepassing van een verwijzingsregel tot gevolg kan hebben dat een ander dan het Belgisch recht van toepassing wordt.
 • Bevoegde rechtbank. Koper en Verkoper aanvaarden om de geschillen, welke uit deze overeenkomst zouden kunnen voortvloeien, bij voorrang in der minne te schikken. Mochten zij in hun pogingen falen, zijn alleen de Belgische rechtbanken en met name deze van het gerechtelijk arrondissement Mechelen, zijnde van de Plaatsbevoegd om over deze betwistingen te oordelen.

Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster